OGŁOSZENIE o III przetargu ustnym nieograniczonym…

OGŁOSZENIE o III przetargu ustnym nieograniczonym…

OGŁOSZENIE o III przetargu ustnym nieograniczonym…

OGŁOSZENIE o III przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Warszawskiej 48 w Kępnie.

SPRZEDAJĄCY

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 63 – 600 Kępno, ul. Kościuszki 9.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY I PRZEZNACZENIE

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Warszawskiej 48 w Kępnie, powiat kępiński, obręb ewidencyjny 300803_4.0001 Miasto Kępno. Działka gruntu nr 961 o powierzchni 0,0317 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00039275/2. Dla nieruchomości istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w którym oznaczona jest jako AA7MC – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w układzie pierzejowym.

Nieruchomość zabudowana j est budynkiem mieszkalno – usługowym wraz z oficyną. Rok budowy 1897.

Budynek mieszkalno – usługowy (kamienica)

Budynek obejmuje dwie kondygnacje naziemne i strych nieużytkowy. Na parterze kamienicy mieszczą się dwa lokale użytkowe. Na piętrze znajduje się część mieszkalna nieruchomości (2 lokale mieszkalne).

Oficyna

Oficyna jest obiektem trzykondygnacyjnym. Parter i piętro oficyny mają przeznaczenie użytkowe, a poddasze stanowi 1 lokal mieszkalny.

Kamienica i oficyna połączone są klatką schodową. Nieruchomość wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Stan techniczny budynku określa się jako średni, wymaga przeprowadzenia remontu.

TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2020 roku o godz. 1000 w siedzibie spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kościuszki 9, 63 – 600 Kępno.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI

Cena wywoławcza netto do przetargu wynosi 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z obciążenia podatkiem VAT (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

 1. Do udziału w przetargu dopuszcza się osoby, które:
  • do dnia 17 marca 2020 roku wniosą wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w gotówce, na rachunek Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Kępnie nr 07 1090 1144 0000 0000 1401 7656 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Spółki). W tytule wpłaty należy wpisać „Wadium. ul. Warszawska 48, Kępno”. Wpłata po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu.
  • złożą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2020 roku następujące dokumenty:
 • zgłoszenie udziału w przetargu – załącznik nr 1,
 • potwierdzenie wniesienia wadium,
 • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu – załącznik nr 2;
 1. Wzory wymienionych wyżej oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://tbs-kepno.bip.net.pl, w siedzibie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o. o., ul. Kościuszki 9,63 – 600 Kępno.
 2. Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2., należy złożyć w siedzibie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o. o., ul. Kościuszki 9,63- 600 Kępno w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 48 w Kępnie”.
 3. Uczestnicy przetargu winni w dniu przetargu, przed przystąpieniem do licytacji, przedstawić Komisji Przetargowej:
  • osoby fizyczne: aktualny dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
  • w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
 4. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy nie później niż przed upływem 14 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż j eden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.
 8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn., że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset 00/100 złotych). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 9. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 10. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

Kontakt

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Spółka z o. o. z siedzibą w Kępnie przy ul. Kościuszki 9, tel. 62 78 22 880,  509 933 835 w dni pracujące od godz. 700 do 1500.

Polecane artykuły

Skip to content