Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

TBS – Kępno Spółka z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.tbsk.kepno.pl

Data publikacji strony internetowej: [ 2019-05-01]
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2021-03-01]

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2021-03-01 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Jagoda Piotrowska, e-mail: jagoda.piotrowska@tbs.kepno.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 62/ 782 28 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Poniższy opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.

Siedziba TBS – Kępno Sp. z o. o. znajduje się przy ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno.

1. Dostępność wejścia do budynku.

Na teren posesji prowadzi duża brama (nie zamykana, stale otwarta), w podwórzu mieści się budynek Spółki – z dużym podświetlanym napisem – nazwą Spółki, wykonaną w kolorze kontrastowym. Dostępne jest jedno wejście – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Bezpośrednie wejście do budynku znajduje się na I piętrze, do którego prowadzą schody z poręczą jednostronną. Schody są pełne, a nie ażurowe i wykonane z materiałów antypoślizgowych. Stopnie są proste, bez wystających zwisów, nosków i podcięć, aby zminimalizować zagrożenie zaczepienia nogą i możliwości upadku.
Nie ma windy, ani platform przychodowych.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed wejściem nie ma dzwonka przywołującego pracownika.
Wejście jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe, częściowo przeszklone.
Biuro Obsługi Klienta znajduje się na I piętrze, do którego prowadzą schody o szerokości 1,3 m z obustronnymi poręczami. W budynku nie ma windy.
Na I piętrze ciągi piesze zapewniają samodzielność poruszania się osobom z ograniczoną mobilnością i percepcją oraz uwzględniają bezpieczeństwo poruszania się użytkowników,
w tym m. in.: trasę wolną od przeszkód o szerokości 2,35 m (zalecane 2,0 m), równą nawierzchnię (zastosowane są płytki antypoślizgowe, łatwo zmywalne i nieodbijające światła – matowe), poprawne oświetlenie (czujnik ruchu).
Na korytarzu jest wyznaczone miejsce obsługi osób, które ze względu na szerokość drzwi wejściowych do poszczególnych biur (80cm) nie mogą wejść do środka pomieszczenia.
Brak ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku nie ma windy do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone przeciwpożarowo wyjścia ewakuacyjne. Budynek jest oznakowany względem przepisów BHP.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych czy QR Code. Wszelkie elementy umieszczone na ścianach (np. tablice informacyjne) nie wystają z lica ściany na odległość większą niż 10 cm. Tabliczki informacyjne są wykonane w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne) oraz głosowy przez wyznaczonego pracownika.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe znajdują się bezpośrednio przy budynku, nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Skip to content