Przetarg na budowę przy ulicy Kościuszki 9

Przetarg na budowę przy ulicy Kościuszki 9

Przetarg na budowę przy ulicy Kościuszki 9

ZAMAWIAJĄCY: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO – KĘPNO SP. Z O. O. 63-600 KĘPNO, UL. KOŚCIUSZKI 9

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na roboty budowlane pn.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kępnie przy ul. Granicznej, dz. o nr ewid. 993/24 (4 postępowanie)

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl

Dokumenty i szczegóły przetargu tutaj dostępne na stronie tbs-kepno.bip.net.pl

Polecane artykuły

Skip to content